تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی

توجیه فنی و اقتصادی

این شرکت گزارشات امکان سنجی شامل کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. گزارش‌های امکان سنجی شامل پنج بخش ذیل بوده و در صورتیکه هریک از اطلاعات و پیش بینی‌های مندرج در گزارش امکان سنجی پروژه، زمان بندی اجرای مراحل، هزینه‌های اجرای هر مرحله و درآمدهای پروژه تغییر یابد، گزارش به هنگام تهیه و ارائه می‌گردد.

  • اطلاعات كلي پروژه
  • توجيه اقتصادي پروژه
  • توجيه فني پروژه
  • توجيه مالي پروژه
  • تحليل ريسك پروژه

خدمات ما