تیم مدیریت

مجید نمازی بایگی عضو هیئت مدیره
مهرداد احمدی دافچاهی عضو هیئت مدیره
میرعلی نجفی رئیس هیئت مدیره
محمدهادی نمازی بایگی مدیر عامل