تعمیرات و نگهداری

تعمیرات و نگهداری

شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین نگرش ویژه‌ای به بخش مغفول مانده پروژه‌ها؛ مدیریت نگهداری ساختمان و انجام سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات داشته و توانسته است با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری، هزینه‌های ساختمان در طول دوره بهره برداری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
به عبارت دیگرب ا درک اهمیت این موضوع به شکل تخصصی وارد این حوزه شده است و خدمات برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی و اجرای فرآیندهای نگهداری و تعمیرات را به کارفرمایان ارائه می‌کند.

خدمات ما